ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക ഫലം: വീട്ടുചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും; പുതിയ വരുമാന സ്രോതസുകൾ കണ്ടെത്താനാകും

മാർച്ച് 21നും ഏപ്രിൽ 19നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിൽ വിവേകത്തോടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് എല്ലാവരുമായും സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക. ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ ചില ആശയ​ങ്ങൾ തോന്നിയേക്കാം.

ഏപ്രിൽ 20നും മെയ് 20നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. ബിസിനസ് കാര്യത്തിൽ ആരെയും അമിതമായി വിശ്വസിക്കരുത്.

മെയ് 21നും ജൂൺ 21നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: ഇന്ന് വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തരുത്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുക. ബിസിനസ് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും.

ജൂൺ 22നും ജൂലൈ 22നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: ഇന്ന് ജോലിസ്ഥലത്ത് മുതിർന്ന സഹപ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കണം. കാരണം അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടാസ്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. അതു ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ജൂനിയർമാരുടെ സഹായം ആവശ്യമായി വരും.

ജൂലൈ 23നും ആഗസ്റ്റ് 22നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: വീട്ടു ചെലുകൾ വർദ്ധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഛായ വർദ്ധിക്കും. തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണും.

ആഗസ്റ്റ് 23നും സെപ്റ്റംബർ 22നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബിസിനസ് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. ജോലിയിൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാകാം.

സെപ്റ്റംബർ 23നും ഒക്ടോബർ 23നും 22നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള താൽപര്യം വർദ്ധിക്കും. 

ഒക്ടോബർ 24നും നവംബർ 21നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: സാമ്പത്തിക രം​ഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും. മക്കളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റും. വിദ്യാഭ്യാസ രം​ഗത്ത് വിജയം ഉണ്ടാകും.

നവംബർ 22നും ഡിസംബർ 21നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: ബിസിനസിൽ അനാവശ്യ മൽസരങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ പോകരുത്. കിംവദന്തികളിൽ വീഴരുത്. ഓഫീസിൽ ആക്ടിവിസം കാണിക്കരുത്. കരിയറിലും ബിസിനസിലും അർപ്പണബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക.

 

 

ഡിസംബർ 22നും ജനുവരി 19നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: ജോലിസ്ഥലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ബിസിനസ് പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. പ്രൊഫഷണൽ രം​ഗത്ത് പുരോഗതിയുടെ ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ലഭിക്കും. വ്യാപാര സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേ​ഗത്തിൽ തീർക്കാനാകും.

ജനുവരി 20നും ഫെബ്രുവരി 18നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: ജോലിസ്ഥലത്ത് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകും. ജോലികളെല്ലാം സുഗമമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകും. ജോലിസ്ഥലത്തെ തടസങ്ങൾ നീങ്ങും. ആകർഷകമായ ചില ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും.

ഫെബ്രുവരി 19നും മാർച്ച് 20നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം വർദ്ധിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസുകൾ കണ്ടെത്തും. നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങളും അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും. ഒരു കാര്യത്തിലും തിടുക്കം കാണിക്കരുത്. ഒരു യാത്ര പോകാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്.

 

Verified by MonsterInsights