വിസ വേണ്ട ; ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പോകാം.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാൻ ഒരാൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ രേഖകളാണ് പാസ്‌പോർട്ടും വിസയും. എന്നാൽ വിസ കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ടുമായി എത്താൻ കഴിയുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് പരിചയപ്പെടാം.


 മാലദ്വീപ്: 

വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി മാലദ്വീപിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകൾക്ക് വിസ ഓൺ എറൈവൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 30 ദിവസമാണ് ഇതിന്റെ കാലാവധി.

ഭൂട്ടാൻ: 

വിസ കൂടാതെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യമാണ് ഭൂട്ടാൻ. രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ എൻട്രി പെർമിറ്റ് മാത്രമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഭൂട്ടാനിൽ എത്തുന്നതോടെ  ലഭ്യമാകുന്നതാണ്

നേപ്പാൾ: 

ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നേപ്പാൾ സന്ദർശിക്കാനും വിസ ആവശ്യമില്ല. ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ടോ ഫോട്ടോയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നേപ്പാളിൽ വിസ കൂടാതെ യാത്ര ചെയ്യാം.

മൗറീഷ്യസ്: 

വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി മൗറീഷ്യസിലെത്തുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസ രഹിതമായി പ്രവേശിക്കാം. 60 ദിവസമാണ് ഇവിടെ വിസരഹിതമായി പരമാവധി താമസിക്കാൻ കഴിയുക.

 നേപ്പാൾ:

ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നേപ്പാൾ സന്ദർശിക്കാനും വിസ ആവശ്യമില്ല. ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ടോ ഫോട്ടോയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നേപ്പാളിൽ വിസ കൂടാതെ യാത്ര ചെയ്യാം.

മൗറീഷ്യസ്:

 വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി മൗറീഷ്യസിലെത്തുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസ രഹിതമായി പ്രവേശിക്കാം. 60 ദിവസമാണ് ഇവിടെ വിസരഹിതമായി പരമാവധി താമസിക്കാൻ കഴിയുക.

സേ ഷെൽസ്:

 ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് കൈവശമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വിസിറ്റേഴ്‌സ് പെർമിറ്റോട് കൂടി രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാം. എറൈവൽ സമയത്ത് ഇത് ലഭിക്കുന്നതാണ്. മൂന്ന് മാസമാണ് വിസിറ്റേഴ്‌സ് പെർമിറ്റിന്റെ കാലാവധി.

ഫിജി:

 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് 120 ദിവസം വരെ ഫിജിയിൽ വിസ കൂടാതെ താമസിക്കാം. വിനോദസഞ്ചാര, വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുവദനീയമാണ്.
 ഡൊമനിക്ക: വിസ കൂടാതെ 21 ദിവസം വരെ ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകൾക്ക് ഡൊമിനിക്കയിൽ താമസിക്കാം.

സെന്റ് കിറ്റ്‌സ് ആൻഡ് നെവീസ്:

 വിനോദസഞ്ചാര, വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് വിസ കൂടാതെ ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. 90 ദിവസമാണ് പരമാവധി തങ്ങാൻ കഴിയുക.

ജമൈക്ക:

 ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകൾക്ക് ജമൈക്കയിലേക്ക് വിസ കൂടാതെ യാത്ര ചെയ്യാം. 30 ദിവസം വരെ ഇത് അനുവദനീയമാണ്.

Verified by MonsterInsights