5008 ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ് തസ്തികകളിൽ ഒഴിവ്; SBI അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു.

5008 ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ് (Customer Support & Sales)തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI). യോഗ്യതയും താത്പര്യവുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ മുതൽ അപേക്ഷിച്ചു തുടങ്ങാം. എസ്ബിഐ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ കരിയർ പോർട്ടലായ sbi.co.in അല്ലെങ്കിൽ ibpsonline.ibps.in എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. സെപ്റ്റംബർ 27 ആണ് അപേക്ഷകൾ അയക്കാനുള്ള അവസാന തീയ്യതി.

 എസ്ബിഐ രാജ്യത്തുടനീളം പ്രസ്തുത തസ്തികയിലേക്ക് 5008 ഒഴിവുകളാണ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്. 20 നും 28 നും ഇടയിലാണ് പ്രായപരിധി. അംഗീകൃത സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം നേടിയവർക്കും തതുല്യ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.
 ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി (ഐഡിഡി) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2022 നവംബർ 30-നോ അതിനുമുമ്പോ വിജയിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.: ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയും (പ്രിലിമിനറി & മെയിൻ പരീക്ഷയും) തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രാദേശിക ഭാഷയുടെ പരീക്ഷയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയ. 100 മാർക്കിന്റെ ഒബ്‌ജക്ടീവ് പരീക്ഷ അടങ്ങുന്ന പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ ഓൺലൈനായാണ് നടത്തുക. നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ് രീതിയിലായിരിക്കും പ്രിലിമിനറി. ചോദ്യത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള മാർക്കിന്റെ 1/4 ആണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക്.  General/OBC/EWS വിഭാഗത്തിൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് 750 രൂപയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ്. SC/ ST/ PwBD/ DESM വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Verified by MonsterInsights