എസിയും ഫാനും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ എന്തു സംഭവിക്കും

  • ചൂട് കനത്തതോടെ ഇത്തവണ എസി വില്പനയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം ആണ് ഉണ്ടായത്.
  •  കടുത്ത ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ പലരും സീലിംഗ് ഫാനും ഓൺ ചെയ്ത പ്രവർത്തിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
  • എസിയും ഫാനും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് പലർക്കും സംശയമുണ്ടാകാം.
  •  എന്നാൽ എസിയും സാനും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ ഒട്ടേറെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്.

  • എസി ഉള്ള മുറിയിൽ ഫാൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ മുറി പെട്ടെന്ന് തണുക്കും.
  •  ഫാനിന് എസിയുടെ തണുത്ത കാറ്റ് മുറിയുടെ എല്ലാ കോണിലേക്കും തിരിച്ചുവിടാൻ ആകും.
  •  ഇത് എ സി യുടെ പ്രവർത്തനം എളുപ്പമാക്കും.
  • എസിയും സീലിംഗ് ഫാനും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ബില്ല് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.
  •  ഫാൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ എസിയുടെ തണുപ്പ് 24, 26ലോ സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ മതിയാകും ഇതുവഴി വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയും.
https://chat.whatsapp.com/I4d1IW3Kx7ALsQUjUtVZo9
Verified by MonsterInsights