അക്രഡിറ്റഡ് എന്‍ജിനീയര്‍/ ഓവര്‍സിയര്‍ നിയമനം.

ആലപ്പുഴ: പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ വികസന വകുപ്പ് ആവിഷ്‌കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന അക്രഡിറ്റഡ് എന്‍ജിനീയര്‍/ ഓവര്‍സിയര്‍ നിയമനത്തിന് പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട യുവതീ യുവാക്കളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: സിവില്‍ എന്‍ജിനീയറിംഗ് ബിരുദം/ബി.ടെക്/ ഡിപ്ലോമയും/ ഐ.ടി.ഐ.  പ്രായപരിധി: 21-35 വയസ്സ്. ഓണറേറിയം: 18000 രൂപ. ജില്ലാതലത്തില്‍ നടത്തുന്ന അഭിമുഖത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പട്ടികവര്‍ഗ വികസന വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള വിവിധ ഓഫീസുകളിലും വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമാണ് നിയമനം. നിയമന കാലാവധി ഒരു വര്‍ഷം. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ, ജാതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പുകള്‍ സഹിതം ട്രൈബല്‍ ഡവലപ്മെന്‍റ് ഓഫീസിലും ഐ.ടി.ഡി പ്രോജക്ട് ഓഫീസിലും നല്‍കാം. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 23.  ഒന്നിലധികം ജില്ലകളില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ പാടില്ല. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളും അപേക്ഷാ ഫോറത്തിന്‍റെ മാതൃകയും പട്ടികവര്‍ഗ വികസന ഓഫീസ്, ഐ.ടി.ഡി പ്രോജക്ട് ഓഫീസ്, ട്രൈബല്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും www.std.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും ലഭിക്കും. ഫോണ്‍:  9496070348.

Verified by MonsterInsights