സെന്റർ ഫോർ വൺ ഹെൽത്ത് കേരളയിൽ ക്ലാർക്ക് കം അക്കൗണ്ടന്റ്, ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ് ഒഴിവ്.

തിരുവനന്തപുരം സെന്റർ ഫോർ വൺ ഹെൽത്ത് കേരള (COH-K)യിൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ലീഡ്, റിസർച് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, സർവെയ്‌ലൻസ്‌ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ഫിനാൻസ് കം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ, ക്ലാർക്ക് കം അക്കൗണ്ടന്റ്, ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ് കം ക്ലീനിങ്ങ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവ്. കരാർ നിയമനം.  ഒാൺലൈനായി ജൂലൈ 10 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 

Verified by MonsterInsights