എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ ഞായറാഴ്ച പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

കൊച്ചി: ജില്ലയിലെ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഫയലുകളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ തീവ്ര പരിപാടികൾ. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒട്ടനവധി ഫയലുകളുടെ ചുവപ്പു നാട നീക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അധികൃതർ. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച ഫയല്‍ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ തീവ്രയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച (ജൂലൈ 3) ഫയല്‍ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ ദിനമായി ആചരിക്കും. അവധി ദിവസമാണെങ്കിലും എല്ലാ ഓഫീസുകളും അന്ന് തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കും. എന്നാല്‍ സന്ദര്‍ശകരെ അനുവദിക്കില്ല. ആ ഒറ്റ ദിവസം വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി ആകെ 15,000 ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Verified by MonsterInsights