ഇലഞ്ഞി വിസാറ്റിൽ ‘ശില്പശാല’

ഇലഞ്ഞി വിസാറ്റ് എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ
ഐ ഇ ഇ ഇയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ചേർന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന വിഷയത്തിൽ November 21, 22 ദ്വദിന പരിശീലന ശില്പശാല നടത്തപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെപ്പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക
T D Subash
Ph: 9486881397

Verified by MonsterInsights