ഇന്ത്യയിൽ സമയം മാറും ; ഇനി എല്ലാ ക്ലോക്കുകളും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും ഐഎസ്ആർഒയുടെ റൂബിഡിയം ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കിന്റെ വഴിയേ.

ഇന്ത്യയിൽ ഇനി എല്ലാ ക്ലോക്കുകളും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഐഎസ്ആർഒ വികസിപ്പിച്ച റൂബിഡിയം ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കും . നിലവിൽ അമേരിക്ക രൂപകൽപന ചെയ്ത നെറ്റ്‌വർക്ക് ടൈം പ്രോട്ടോക്കോൾ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ സംവിധാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഐഎസ്ആർഒ റൂബിഡിയം ക്ലോക്ക് വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു.”തദ്ദേശീയ ഉപഗ്രഹ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനമായ നാവിക്കിലാണ് ഡിന്നി ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്. നാവിക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒമ്പത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ 2013 നും 2023 നും ഇടയിൽ വിക്ഷേപിച്ചു, അവയിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത റുബിഡിയം ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.

എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയിൽ വിക്ഷേപിച്ച പത്താമത്തെ ഉപഗ്രഹത്തിൽ ഐഎസ്ആർഒ രൂപകല്പന ചെയ്ത ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഈ ക്രമത്തിൽ, രാജ്യത്തെ എല്ലാ ക്ലോക്കുകളും ഈ റൂബിഡിയം ക്ലോക്ക് സമയവുമായി ഉടൻ കണക്ട് ചെയ്യും.ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകൾ വളരെ കൃത്യതയോടെ സമയം അളക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നാവിഗേഷൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലും ഈ ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

Verified by MonsterInsights