കണ്ണിൽപ്പെടാത്ത ലീക്ക്; വെള്ളത്തിന് ലഭിച്ച 15 ലക്ഷത്തിന്റെ ബില്ലുമായി വീട്ടമ്മ

 
https://chat.whatsapp.com/I4d1IW3Kx7ALsQUjUtVZo9