കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തില്‍ ഒന്നാം ക്ലാസിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു.

2024 മാർച്ച് 31-ന് അഞ്ചുവയസ്സ് തികഞ്ഞവരും ആറുവയസ്സ് കവിയാത്തവരുമായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിച്ചാൽ അവസാനത്തേത് പരിഗണിക്കും.

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം: https://kvsangathan.nic.in/

Verified by MonsterInsights