കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഉഴവൂരിൽ Dr KR Narayan Memorial Research Center & Library Building ന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഉഴവൂരിൽ
Dr KR Narayan Memorial Research Center & Library Building ന്റെ ഉദ്ഘാടനം വേളയിൽ സമയബന്ധിതമായി പണിപൂർത്തീകരിച്ച VJJ infrastructure Pvt ltd രാമപുരം, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ Sri.Jaison Jacob ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി Sri.Muhammad Riyas നിന്നും ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

Verified by MonsterInsights