മിനിമം ആറാം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് KSFE യില്‍ ജോലി അവസരം | പ്യൂണ്‍ ഒഴിവുകള്‍ | KSFE Recruitment 2023

KSFE Recruitment 2023: കേരളത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ KSFE യില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Kerala State Financial Enterprises Limited (KSFE)  ഇപ്പോള്‍ Peon/Watchman  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

organization name                                     :  Kerala State Financial Enterprises Limited

                                                                         (KSFE)

Job Type                                                       :  Kerala Govt

Recruitment Type                                        :  Direct Recruitment

Post Name                                                    :  Peon/Watchman

Total Vacany                                                 :  97

Job Location                                                 : All  Over   Kerala

Salary                                                              :  Rs24,500 – 42,900/-

Apply Mode                                                    : Online

Application Start                                            :30th May 2023

Last Date of Submission of Application  :29 june 2023

friends travels

“മിനിമം ആറാം ക്ലാസ് യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക്  Peon/Watchman പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 97 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം.
നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ KSFE യില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023 മേയ് 30  മുതല്‍ 2023 ജൂണ്‍ 29  വരെ അപേക്ഷിക്കാം.”