പടങ്ങിൽ പരിശീലനം ആരംഭിച്ച് യുവശക്തി.

കുമരകം : മത്സര വള്ളംകളിയിൽ മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കാൻ കുമരകം യുവശക്തി ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് തയ്യാറെടുക്കുന്നു. വാച്ചതോട്ടിൽ പടങ്ങ് (അടയ്ക്കാ മരം പ്രത്യേക രീതിയിൽ വെള്ളത്തിൽ നിർമിച്ചത്) കെട്ടിയാണ് പരിശീലനം. ഇക്കുറി രണ്ടാംതരം വെപ്പ് വിഭാഗത്തിലുള്ള പി.ജി.കരിപ്പുഴ.കളിവള്ളത്തിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. നാൽപതോളം യുവാക്കൾ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

Verified by MonsterInsights