പി.ജി.ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ്: 2023-24 ബാച്ച് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്‘ ഓഫ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന പിജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജേണലിസം കമ്യൂണിക്കേഷൻടെലിവിഷൻ ജേണലിസംപബ്ലിക് റിലേഷൻസ് അഡ്വർടൈസിംഗ് എന്നീ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകൾക്ക് മെയ് 31വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദമാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. അവസാനവർഷ ബിരുദ പരീക്ഷയെഴുതി ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി 28 വയസ്സ്. പട്ടികജാതിപട്ടികവർഗഒ.ഇ.സി. വിഭാഗക്കാർക്ക് നിയമാനുസൃത  വയസ് ഇളവുണ്ടായിരിക്കും. അഭിരുചി പരീക്ഷയുടേയും ഇന്റർവ്യൂവിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം. പ്രവേശന പരീക്ഷ ഓൺലൈനായാണ് നടത്തുക.

പ്രിന്റ് ജേണലിസംറേഡിയോഓൺലൈൻസോഷ്യൽ മീഡിയബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേണലിസംമൊബൈൽ ജേണലിസം തുടങ്ങിയ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന സമഗ്രമായ പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് ജേണലിസം കമ്യൂണിക്കേഷൻ കോഴ്‌സ്.

ടെലിവിഷൻ ജേണലിസംന്യൂസ് ആങ്കറിംഗ്വീഡിയോ കാമറവീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്ഡോക്യുമെന്ററി പ്രൊഡക്ഷൻമീഡിയ കൺവെർജൻസ്മൊബൈൽ ജേണലിസം തുടങ്ങി ദൃശ്യമാധ്യമ മേഖലയിൽ സമഗ്രമായ പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകുന്ന കോഴ്‌സാണ് ടെലിവിഷൻ ജേണലിസം.

പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്അഡ്വർടൈസിംഗ് മേഖലയിലെ നൂതനപ്രവണതകളിൽ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് അഡ്വർടൈസിംഗ് കോഴ്‌സ്. ഒപ്പംജേണലിസംക്രീയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്ആഡ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്നിവയിലും സവിശേഷപരിശീലനം നൽകുന്നു.

https://chat.whatsapp.com/I4d1IW3Kx7ALsQUjUtVZo9

കോഴ്‌സിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരുവർഷമാണ്. കോഴ്‌സ് സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ www.keralamediaacademy.org എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. അപേക്ഷാഫീസ് 300 രൂപ (പട്ടികജാതിപട്ടികവർഗഒ.ഇ.സി. വിഭാഗക്കാർക്ക് 150 രൂപ) ഇ-ട്രാൻസ്ഫർ / ജി-പെ/ ബാങ്ക് മുഖേന അടച്ച രേഖ അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപ് ലോഡ് ചെയ്യണം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0484 2422275, 9539084444 (ഡയറക്ടർ), 8086138827 (ടെലിവിഷൻ ജേണലിസം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ), 7907703499 (പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ).    ഇമെയിൽ: kmaadmissions@gmail.com.

Verified by MonsterInsights