സെബിയില്‍ 97 ഓഫീസര്‍ ഒഴിവുകള്‍; ശമ്പളം 89,150 രൂപ വരെ.

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒഴിവുകൾ. 97 ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് എ തസ്തികയിലാണ് ഒഴിവുകൾ. ഔദ്യോഗിക വെബ്സെറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

തസ്തികകളും വിവരങ്ങളും

ജനറൽ:

62 ഒഴിവുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത- ലോ/എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം/സിഎ/ സിഎഫ്എ/ സിഎസ്/കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്

ഐടി

24 ഒഴിവുകൾ, യോഗ്യത: എൻജിനിയറിങ് ബിരുദം/എംസിഎ ഏതെങ്കിലം വിഷയത്തിൽ ബിരുദവും കംപ്യൂട്ടർ/ഐടിയിൽ പിജിയും

ലീഗൽ
5 ഒഴിവുകൾ, യോഗ്യത: നിയമ ബിരുദം

റിസർച്ച്:

2 ഒഴിവുകൾ, യോഗ്യത- സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്/ഇക്ണോമിക്സ്/ കൊമേഴ്സ്/ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (ഫിനാൻസ്)പിജി

ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്

2 ഒഴിവുകൾ, യോഗ്യത-ഹിന്ദിയിൽ പിജി

എൻജിനീയറിങ്(ഇലക്ട്രിക്കൽ)
2 ഒഴിവുകൾ, യോഗ്യത- ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ ബിടെക്ക്
 
പ്രായപരിധി- 2024 മാർച്ച് 31ന് 30 വയസ് കവിയരുത്. എസ്സി, എസ്ടി(എൻസിഎൽ) വിഭാഗക്കാർക്ക് അഞ്ചുവർഷത്തെയും ഒബിസി വിഭാഗക്കാർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെയും ഇളവുണ്ട്. ഭിന്നശേഷി, വിമുക്ത ഭടൻമാർ എന്നിവർക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുണ്ട്.

ശമ്പളം44500 -89150 രൂപ വരെ ഇതോടൊപ്പം മറ്റ് അലവൻസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും.

രണ്ടുഘട്ടമായുള്ള ഓൺലൈൻപരീക്ഷയും ശേഷം ഇന്റർവ്യൂവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, ആലപ്പുഴ, കണ്ണൂർ, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കേന്ദ്രമുണ്ട്.

അപേക്ഷഫീസ്- 1000 രൂപ പട്ടിക വിഭാഗം, ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർക്ക് 100 രൂപ അപേക്ഷ ഫീസ്

വിശദവിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം: https://www.sebi.gov.in/
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: ജൂൺ 30″
Verified by MonsterInsights