വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷം: ലഘു സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളുടെ പലിശ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്താതെ സര്‍ക്കാര്‍.

.

പണപ്പെരുപ്പവും പലിശനിരക്കും ഉയര്‍ന്നിട്ടും സാധാരണക്കാരുടെ ആശ്രയമായ ലഘു സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളുടെ പലിശ നിരക്കില്‍ മാറ്റംവരുത്താതെ സര്‍ക്കാര്‍. നിലവിലുള്ള പലിശ നിരക്കുതന്നെ ജൂലായ്-സെപ്റ്റംബര്‍ പാദത്തിലും തുടരുമെന്ന് ധനമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു..

Verified by MonsterInsights