കാസർഗോഡ് 13 വരെ യെല്ലോ അലർട്ട്; ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ പെയ്തത് 1000 മില്ലിമിറ്റർ മഴ

ജില്ലയിൽ 13 വരെ യെല്ലോ അർലർട്ട് തുടരും. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.


Verified by MonsterInsights