ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണത്തിൽ ആശ്വാസം; രണ്ട് ഗഡു കൂടി അനുവദിച്ചു, വിഷുവിന് മുൻപ് വിതരണം ചെയ്യും

Read more at: https://malayalam.oneindia.com/news/kerala/welfare-pension-distribution-two-installments-will-be-distributed-before-vishu-452919.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights