അധ്യാപക ഒഴിവ് .

 ആർപ്പൂക്കര ഗവ. എൽ.പി. സ്‌കൂളിൽ എൽ.പി.എസ്.എ.യുടെ താത്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. 28-ന് രാവിലെ 11-ന് സ്‌കൂൾ ഓഫീസിൽ അഭിമുഖം.ഫോൺ: 9497667486.

കുമാരനല്ലൂർ ഗവ. യു.പി. സ്‌കൂളിൽ എൽ.പി.എസ്.എ.യുടെ താത്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. 28-ന് രാവിലെ 11-ന് സ്‌കൂൾ ഓഫീസിൽ അഭിമുഖം ഫോൺ: 9497818014

ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ കണക്ക് അധ്യാപകന്റ താത്‌കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. താത്‌പര്യമുള്ളവർ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ജൂലായ്‌ ഒന്നിന് രാവിലെ10-ന് ഹാജരാകണം.

ഇരവിനല്ലൂർ ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളിൽ ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപക നിയമനം നടത്തുന്നു. ടി.ടി.സി., ഡി.എൽ.ഇ.ഡി., കെ.ടെറ്റ് ആണ് യോഗ്യത. അഭിമുഖം 26-ന് രാവിലെ 10.30-ന് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ. ഫോൺ: 9446969022. 


Verified by MonsterInsights