അരിശം തീരാതെ അരിക്കൊമ്പൻ; ഇടുക്കിയിൽ വീണ്ടും വീടുകൾ തകർത്തു