സി-ടെറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

സി-ടെറ്റ് (സെൻട്രൽ ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്) ജൂലായ് 2024-ന് സി.ബി.എസ്.ഇ. അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ctet.nic.inവഴി ഏപ്രിൽ രണ്ടുവരെ അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷ ജൂലായ് ഏഴിന് രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി നടക്കും. പേപ്പർ രണ്ട് രാവിലെ 9.30 മുതൽ 12 വരെയും പേപ്പർ ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതൽ 4.30 വരെയും നടക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights