ഈ അധ്യായനവർഷത്തിലെ സ്കൂൾ പരീക്ഷകളും അവധികളും അറിയാം.

SAP TRAINING
  • രണ്ടാം പാത വാർഷിക പരീക്ഷ(ക്രിസ്തുമസ് പരീക്ഷ) ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെ .
  • ക്രിസ്തുമസ് അവധിക്ക് സ്കൂൾ അടയ്ക്കുന്നത് ഡിസംബർ 22ന് ആണ്.
  • ക്രിസ്തുമസ് അവധിക്ക് ശേഷം സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് 2024 ജനുവരി 1 ആയിരിക്കും.
  • പ്ലസ് ടു പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ 2024 ഫെബ്രുവരി 1
    ന് ആരംഭിക്കും.
  • ഹയർസെക്കൻഡറി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മാതൃക പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 23 മുതൽ 29 വരെ നടക്കും.
  • പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 6 മുതൽ 26 വരെ നടക്കും.
  • പരീക്ഷകൾക്ക് ശേഷം 2024 ഏപ്രിൽ 5 ന് സ്കൂൾ അടയ്ക്കും.
  • ഏപ്രിൽ 6 മുതൽ വേനൽ അവധി ആരംഭിക്കും.
https://chat.whatsapp.com/I4d1IW3Kx7ALsQUjUtVZo9