ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 6എയുമായി മത്സരിക്കാൻ വിവോ V27 വരുന്നു; ഫോട്ടോഗ്രഫി സെപ്ഷ്യൽ ഫോൺ പുറത്തിറങ്ങുന്ന തീയതിയും മറ്റു പ്രത്യേകതകളും അറിയാം

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *