ഐബിയിൽ ജൂണിയർ ഇന്‍റലിജൻസ് ഓഫീസർ: 797 ഒഴിവുകൾ.

ഇന്‍റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ ജൂണിയർ ഇന്‍റലിജൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതി ജൂൺ 23

യോഗ്യത: എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ/ഡിഗ്രി

പ്രായം: 18-27.ഇളവുകൾ നിയമാനുസൃതം.

അപേക്ഷാഫീസ്: റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് പ്രോസസിങ് ചാർജ് ഇനത്തിൽ 450 രൂപയും പരീക്ഷാഫീസിനത്തിൽ 50 രൂപയും ഡെബിറ്റ് കാർഡ് മുഖേനയോ(RuPay/Visa/MasterCard/Maeastro) ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മുഖേനയോ ഇന്‍റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴിയോ യുപിഐ,എസ്ബിഐ ചെല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ചോ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

ഫീസടയ്ക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 27-06-2023 ആണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.mha.gov.in www.ncs.gov.in എന്നിവയിലേതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.”

Verified by MonsterInsights