അധ്യാപക ഒഴിവ്.

പെരുവ : പെരുവ ഗവ. ബോയ്‌സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഷയത്തിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട്. താത്‌കാലിക നിയമനത്തിനായുള്ള അഭിമുഖം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30-ന് സ്കൂളിൽ നടക്കും. ഉദ്യോഗാർഥികൾ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പകർപ്പുകളുമായി ഹാജരാവുക.

Verified by MonsterInsights