പുതുമകളോടെ ഗുഡ്‌വിൽ ഹോംസ് രാമപുരത്ത്.

രാമപുരത്തിന് പുത്തൻ മാറ്റങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ഗുഡ്‌വിൽ ഹോംസിന്റെ ഫർണിച്ചർ, കിച്ചൺ അപ്ലയൻസ് ഷോറൂം രാമപുരം വെള്ളിലപ്പിള്ളി ജംഗ്ഷനിൽ ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച 11 മണിക്ക് (03/07/2022) പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു.

Verified by MonsterInsights