കേരള PSC ഒഴിവുകളുടെ വിജ്ഞാപനം.

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ CAT.NO : 249/2022 TO CAT.NO : 305/2022 വരെയുള്ള തസ്തികയുടെ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആകെ 74 തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം ആണ് നിലവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2022 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കേരള PSC ഉദ്യോഗാർകൾക്കായി അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു . ചീഫ്(ഇൻഡസ്ട്രിആൻഡ്ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർഡിവിഷൻ), അസിസ്റ്റന്റ്എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ), കെമിക്കൽഇൻസ്പെക്ടർ/ടെക്നിക്കൽഅസിസ്റ്റന്റ് (കെമിക്കൽ), സീനിയർഡ്രില്ലർ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ, ജൂനിയർമാനേജർ (അക്കൗണ്ട്സ്), ജൂനിയർമാനേജർ (എക്ക്കോമാനേജർ), കെയർടേക്കർ (ആൺ), ഇ.സി.ജിടെക്നീഷ്യൻ, ബ്ലൂപ്രിന്റർ, ആംബുലൻസ്അസിസ്റ്റന്റ്, കോൺഫിഡൻഷ്യൽഅസിസ്റ്റന്റ്ഗ്ര.II, ഫിനാൻസ്മാനേജർ, ഫുൾടൈംജൂനിയർലാംഗ്വേജ്ടീച്ചർ(അറബിക്)-എൽപിഎസ്(ട്രാൻസ്ഫർവഴി), മുഴുവൻ സമയ ജൂനിയർലാംഗ്വേജ്ടീച്ചർ – സംസ്കൃതം, ആയുർവേദതെറാപ്പിസ്റ്റ് (CAT.No: 249/2022 TO CAT.NO:266/2022തുടങ്ങി CAT.NO: 305/2022 വരെ നിരവധി തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടക്കുന്നത്).

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള PSC യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയ www.kerlapsc.gov.in വഴി “വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ” പദ്ധതി പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ user IDയും password വും ഉപയോഗിച്ച് login ചെയ്ത് ശേഷം സ്വന്തം profile-ലൂടെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.  ഓരോ തസ്തികയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും പ്രസ്തുത തസ്തികയോടൊപ്പം കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ലെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ ന് നേരെ കാണുന്ന “APPLY NOW” ൽ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തതായിരിക്കണം. ഫോട്ടോയുടെ താഴെ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights