കോടതി ജോലി നേടാൻ ഇതാ അവസരം; പ്യൂൺ, ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികകളിൽ 142 ഒഴിവ്.

ഡൽഹി സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസസ് സിലക്‌ഷൻ ബോർഡ് വിവിധ തസ്തികകളിലെ 142 ഒഴിവുകളിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജില്ലാ, സെഷൻസ് കോടതികളിലും കുടുംബ കോടതികളിലുമാണ് നിയമനം. ‌വ്യത്യസ്ത വിജ്ഞാപനം.

102 ഒഴിവ്

വേക്കൻസി നോട്ടിസ്/പരസ്യ നമ്പർ: 08/2024.

തസ്തികകൾ: 

പ്രോസസ് സെർവർ, പ്യൂൺ/ർഡർലി/ഡാർക് പ്യൂൺ.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ: മാർച്ച് 20 മുതൽ ഏപ്രിൽ 18 വരെ.

40 ഒഴിവ്”
വേക്കൻസി നോട്ടിസ്/പരസ്യ നമ്പർ: 07/2024.

∙തസ്തികകൾ: ബുക് ബൈൻഡർ, ഡേറ്റ എൻട്രി ഒാപ്പറേറ്റർ, സ്വീപ്പർ/ സഫായ്കരംചാരി, ചൗക്കിദാർ, ഡ്രൈവർ/ സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മാർച്ച് 20 മുതൽ ഏപ്രിൽ 18 വരെ. യോഗ്യത ഉൾപ്പെടെ വിശദവിവരങ്ങൾ https://dsssb.delhi.gov.in, https://dsssbonline.nic.in എന്നീ സൈറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

Verified by MonsterInsights