മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം; ബോധവൽക്കരണത്തിനു വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് കളക്ടർ ഡോ. ദിവ്യ എസ്.അയ്യർ

മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. ദിവ്യ എസ്.അയ്യറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹരിതകർമ സേനാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം മൈലപ്ര ആറാം വാർഡിലെ വീടുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ നേരിട്ടെത്തിയപ്പോൾ ഹരിതകർമ സേനാംഗങ്ങൾക്കും ആവേശമായി.

മാലിന്യസംസ്കരണം സർക്കാരിന്റെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും മുൻഗണന വിഷയമാണെന്ന് കലക്ടർ ഡോ. ദിവ്യ എസ് അയ്യർ പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും സമൂഹത്തെയും മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്ന പരിപാവനമായ കർമമാണു സേന ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും സഹകരിക്കണമെന്നും കലക്ടർ പറഞ്ഞു.
മൈലപ്ര പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡിനു പുറമേ പത്തനംതിട്ട നഗരസഭ 8-ാം വാർഡിലെ കടകളിലും സേനാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം കലക്ടർ സന്ദർശനം നടത്തുകയും അവരുടെ കൂടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

വീടുകളിലും കടകളിലുമെത്തി ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും ഹരിതകർമ സേനാംഗങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാനും കളക്ടർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.