മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം കുട്ടിയെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തില്‍ കൊണ്ടുപോയാല്‍ പിഴ ഒഴിവാക്കും.