മെട്രോ യാത്രക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: 20 രൂപയ്ക്ക് എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും പോകാം

കേരളത്തിലെ പ്രത്യേഗിച്ച് കൊച്ചിയിലെ പൊതുജനങ്ങൾ യാത്രകൾക്ക് ആശ്രയിക്കുന്നത് മെട്രോയെ ആണ് .ആറാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് ജൂൺ 17 നു ഇരുപതു രൂപക്ക്‌ എത്ര ദൂരവും യാത്ര ചെയ്യാം.

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (കെഎംആർഎൽ) തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഹാൻഡിൽ ബുധനാഴ്ച പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലാണ് തീരുമാനം അറിയിച്ചത്. നിലവിൽ മിനിമം ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് നിലവിൽ വരുന്നത് 10 രൂപയും മാക്സിമം ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് 60 രൂപയുമാണ്.