മോക്ക ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുന്നു; കേരളത്തില്‍ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ മുന്നറിയിപ്പ്