സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഊർജിതപ്പെടുത്താൻ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിജിലൻസ് സെൽ മേധാവിമാരെ നിയമിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകി സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു (സ.ഉ.(അച്ചടി) നം.4/2023/VIG. തീയതി 02.05.2023). ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് സെല്ലുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വകുപ്പുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉടൻ സെല്ലുകൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിൽ നിർദേശിച്ചു. ഇക്കാര്യം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണവകുപ്പുകൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം.

 വിജിലൻസ് സെല്ലിന്റെ തലവനെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ വിജിലൻസ് വകുപ്പ് നിയമിക്കും. വകുപ്പുതല വിജിലൻസ് സെൽ തലവനായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിജിലൻസ് കേസോ അന്വേഷണമോ നേരിടുന്ന ആളല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും നിയമനത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ധത, സൽപ്പേര് എന്നിവ വിജിലൻസ് വീക്ഷണത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കുന്നതിനുമാണ് നിയമനം വിജിലൻസ് വകുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭരണവകുപ്പുകൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വിജിലൻസ് ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കുന്ന കീഴ്വഴക്കം നിർത്തലാക്കണം.

 വിജിലൻസ് ഓഫീസറായി നിയമിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഭരണവകുപ്പ് മുഖാന്തിരം വിജിലൻസ് വകുപ്പിന് നാമനിർദേശം ചെയ്യണം.

 നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ രഹസ്യാന്വേഷണം നടത്തി അനിയോജ്യനാണെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം വിജിലൻസ് ഓഫീസറായി നിയമിക്കും.

ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് മേധാവികൾ ത്രൈമാസ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ ഡയറക്ടർക്ക് നൽകണം.

 ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ ഡയറക്ടർ ത്രൈമാസ അവലോകനയോഗം സംഘടിപ്പിക്കണം. വിജിലൻസ് സെൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ബ്യൂറോ പരിശീലനം നൽകും.

 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് (ഐ.എം.ജി), കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (കില) എന്നിവയുടെ പരിശീലന പരിപാടികളിൽ ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർമാരുടെ പരിശീലനവും ഉൾപ്പെടുത്തണം. വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം ഇത്തരം പരിശീലന പരിപാടികൾക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണെന്നുംഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

Verified by MonsterInsights