സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി.

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് വീണ്ടും വർധിച്ചു. ഇന്നലെ പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 38,000 രൂപയിൽ താഴെയായിരുന്ന സ്വർണവില ഇന്ന് വീണ്ടും 160 രൂപ കൂടി. ഒരു പവന് 38,120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 4765 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 20 രൂപയാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്.

Verified by MonsterInsights