ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ സെൻട്രൽ ഗവണ്മെന്റ് ജോലി , 1200+ ഒഴിവുകൾ.

ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ സെൻട്രൽ ഗവണ്മെന്റ് ജോലി നേടാം | 1200+ ഒഴിവുകൾ | ശമ്പളം ₹56,100 മുതൽ.യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കംബൈൻഡ് മെഡിക്കൽ സർവീസ് (CMS) പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക https://www.upsc.gov.in/examinations/Combined%20Medical%20Services%20Examination%2C%202023

അവസാന തിയ്യതി : മെയ് 09