അധ്യാപക ഒഴിവ്.

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ ഹിന്ദി എച്ച്.എസ്.എ. ഒഴിവിലേക്ക് ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ താത്കാലിക അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നു.

 

Verified by MonsterInsights