ഒമാനിലും സൗദിയിലും മലയാളികള്‍ക്ക് അവസരം: വിസയും ടിക്കറ്റും ഫ്രീ, ശമ്പളം 85000 വരെ

ഒമാനിലും സൗദിയിലും മലയാളികള്‍ക്ക് അവസരം: വിസയും ടിക്കറ്റും ഫ്രീ, ശമ്പളം 85000 വരെ

Read more at: https://malayalam.oneindia.com/jobs/job-opportunities-for-malayalis-in-oman-and-saudi-visa-and-ticket-free-salary-up-to-85000-385283.html

Read more at: https://malayalam.oneindia.com/jobs/job-opportunities-for-malayalis-in-oman-and-saudi-visa-and-ticket-free-salary-up-to-85000-385283.html

Verified by MonsterInsights