വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്‌ പഠിപ്പിക്കും ‘ന്യൂജെൻ’പണി; യുവാക്കൾക്ക് മാർച്ച്‌ ഒന്നുമുതൽ സൗജന്യ പരിശീലനം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *