മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്

കോട്ടയം: കേരള സംസ്ഥാന കളിമണ്‍പാത്ര നിര്‍മ്മാണ വിപണന ക്ഷേമ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കളിമണ്‍ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിപണന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയമിക്കുന്നു. കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. വിശദവിവരം www.keralapottery.org എന്ന വെബ് സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും.

Verified by MonsterInsights