പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയില്‍ ജോലി,3093 ഒഴിവുകള്‍.

RRC NR റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024: പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയില്‍ ജോലി നേടാന്‍ അവസരം. Railway Recruitment Cell (RRC), Northern Railway (NR) ഇപ്പോള്‍ Apprenticeship Training തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ്സ് , ITI, ഉള്ളവര്‍ക്ക് വിവിധ Apprenticeship Trade പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 3093 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023 ഡിസംബര്‍ 11 മുതല്‍ 2023 ജനുവരി 11 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്                             – Railway Recruitment Cell (RRC), Northern Railway (NR)
ജോലിയുടെ സ്വഭാവം                               –        Central Govt
Recruitment Type                                                   –           Apprentices Training
Advt No                                                                     –         N/A
തസ്തികയുടെ പേര്                                         –       Apprenticeship Training
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം                                   –      3093
Job Location                                                              –      All Over India
ജോലിയുടെ ശമ്പളം                                       –    As per Rules
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി                                 –      ഓണ്‍ലൈന്‍
അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി             –      2023 ഡിസംബര്‍ 11
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി       –       2023 ജനുവരി 11
ഒഫീഷ്യല്‍ വെബ്സൈറ്റ്                                        –     https://www.rrcnr.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights