പ്രഭാത ശീലങ്ങൾ

ഈ ഏഴു പ്രഭാത ശീലങ്ങൾ ദിവസവും മുഴവൻ ഉന്മേഷം

നിലനിർത്തും

1 . വെള്ളം  കുടിക്കു 

 

   എഴുനേൽക്കുമ്പോൾ  വെറും വയറ്റിൽ  ചെറുചൂടുവെള്ളം  കുടിക്കുന്നത്  ഊർജം 

     നിലനിർത്താൻ  സഹായിക്കുന്നു

2  രവില്ലെ  നേരത്തെ   എഴുനേൽക്കും 

 

 

  ദിവസവും   രവില്ലെ  നേരത്തെ  എഴുനേൽക്കാൻ  ശ്രെമിക്കുക .  ഒരു  ദിവസത്തെ  പോസിറ്റിവിറ്റി 

    കൂട്ടുന്നതിന്   സഹായിക്കും 

 

3 യോഗ  , മെഡിറ്റീഷൻ  ചെയ്യൂ 

 

   എഴുനേറ്റ്  കഴിഞ്ഞാൽ  യോഗ , മെഡിറ്റേഷൻ  യോഗ ,

   മെഡിറ്റേഷൻ  ഇവയിൽ   ഏതങ്കിലും  ഒന്ന്  ചെയ്യുക . ആരോഗ്യാകര്യമായ 

  ശരീരം   ന നിലനിർത്തുനത്തിന്  മാത്രമല്ല , മാനസികാവസ്ഥയെ    മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും

   സഹായിക്കും .

4  ഹെൽത്തി  ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്  കഴിക്കു 

    പ്രാതിലിൽ  ആരോഗ്യകരമായ  ഭക്ഷണങ്ങൾ  ഉൾപെടുത്തുക . ഇത്   പോസിറ്റിവിറ്റിയായിരിക്കാൻ 

     സഹായിക്കും .

5  ഡയറി എഴുതു

  ആ  ദിവസം ഏത്തതൊക്കെയാണ്    ചെയ്യണ്ടത്തെ എന്ന്  ഒരു   ഡയറിയിൽ  കുറിച്ചിടനെത്തുന്നഉം

     സഹായിക്കും .

6  വെയിൽ  കൊള്ളൂ

  രവില്ലെ   എഴുന്നേറ്റു  കഴിഞ്ഞാൽ  അൽപ്പം  നേരം  വെയിൽ 

   കൊള്ളുന്നതും  ആരോഗ്യത്തിന്  നല്ലതാണ്.

7  തണുത്ത  വെള്ളത്തിൽ  മുഖം  കഴിക്കു

    രാവിലെ  തണുത്ത  വെള്ളത്തിൽ  മുഖം 

     കഴിക്കുന്നത്   രക്തയോട്ടം  കൂട്ടാൻ  സഹായിക്കും .

8  എഴുനേറ്റ ഉടൻ  ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത് 

     രാവിലെ  എഴുനേറ്റ  ഉടൻ  തന്നെ  മൊബൈൽ  ഫോൺ നോക്കുന്നത് 

  ഒഴിവാക്കുക  

 
Verified by MonsterInsights