സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് ഉള്‍പ്പടെ 20 തസ്തികകളില്‍ പി.എസ്.സി വിജ്ഞാപനം.

ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ 20 തസ്തികകളിൽ പി.എസ്.സി വിജ്ഞാപനം.https://thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ജൂൺ 29. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് https://keralapsc.gov.in/home2എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.”

ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് (സംസ്ഥാനതലം):ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ജൂനിയർ മാനേജർ (ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ്), ഇലക് ട്രീഷ്യൻ, പ്യൂൺ/വാച്ച്മാൻ, ഫാർമസിസ്റ്റ്, നഴ്സ്, ബോട്ട് ലാസ്കർ, ബ്ലെൻഡിങ് അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോ ടൈപ്പിസ്റ്റ്,

ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് (ജില്ലാതലം): ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ (ഹിന്ദി), സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഗ്രേഡ് II.

സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്(ജില്ലാതലം):ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ്, ജൂനിയർ, ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ്.

Verified by MonsterInsights