വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ലക്ഷണങ്ങൾ

വൈറ്റമിൻ കുറവ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ലക്ഷണങ്ങൾ

 തളർച്ച

 ജീവിതത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള തളർച്ച


പേശി വേദന

 
വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് പേശികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും ഇതുമൂലം പേശി വേദന പതിവാകുകയും ചെയ്യും
 വിഷാദം

 
വിഷാദരോഗം


( ഡിപ്രഷൻ ) പിടിപെടുന്നതിനും വൈറ്റമിൻ ഡി യുടെ കുറവ് കാരണമാകാം


വിശപ്പില്ലായ്മ


വൈറ്റമിൻ ഡി കുറയുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വിശപ്പില്ലായ്മ , ഒപ്പം ഓക്കാനവും.

മുടികൊഴിച്ചിൽ

വൈറ്റമിൻ ഡി മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും അത്യാവശ്യമായതിനാൽ ഇതിലുള്ള കുറവ് മുടികൊഴിച്ചിലിലേക്ക് നയിക്കും


 ഉറക്കമില്ലായ്മ

വൈറ്റമിൻ ഡി ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിന്റെ താളം തെറ്റുകയും ഉറക്കമില്ലായ്മ പതിവാവുകയും ചെയ്യും


 വിളർച്ച

 വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിൻ വല്ലാതെ വിളറിയതായി കാണാം. അതുപോലെ സ്കിൻ ഡ്രൈയും ആകാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *