ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലയിൽ എ.ഐ. പ്രോജക്ടുകളിൽ അവസരം

കേരള ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലയിലെ സെന്റർ ഫോർ ഇന്റലിജന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഗവേഷണ വികസനകേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിത പ്രോജക്ടുകളിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക്‌ സാങ്കേതികവിദഗ്ധരിൽനിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

തസ്തികകൾ: ടെക്നീഷ്യൻ/സൊലൂഷൻ ആർക്കിടെക്ട് (എ.ഐ.), പ്രോജക്ട് ലീഡ്/സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് (എ.ഐ.), എ.ഐ. ഡിവലപ്പർ, റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് (എ.ഐ.), പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് (ഇ-ഗവേണൻസ്).

friends catering

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 സൊലൂഷനുകളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രോജക്ടുകളിലാണ്‌ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. സർക്കാർമേഖലയിലെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള ഡേറ്റാ സയൻസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുക, സുതാര്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ നൂതന ആശയങ്ങളും സേവനങ്ങളും കൊണ്ടുവരുക എന്നിവയാണ്‌ സെന്ററിന്റെ ലക്ഷ്യം. വിവരങ്ങൾക്ക്: duk.ac.in/notifications

https://chat.whatsapp.com/I4d1IW3Kx7ALsQUjUtVZo9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights