ഈ വർഷത്തെ നഴ്സിംഗ് അഡ്മിഷൻ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ വഴി. തീരുമാനമായി.

ഇന്ത്യൻ നേഴ്സിങ് കൗൺസിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഈ വർഷത്തെ നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനം എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ വഴി ആകണം.

 അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലുള്ള എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ വഴി ആകില്ല പ്രവേശനം ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വേറെ വേറെ പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ സാധിക്കും.

ജൂൺ 15ന് മുമ്പ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ നടത്തണം.

 ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ വർഷത്തെ BSc നഴ്സിംഗ് ക്ലാസുകൾ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് തുടങ്ങണം.

 സെപ്റ്റംബർ 30 ആണ് ഈ വർഷത്തെ നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അവസാന തീയതി.