കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഓണം ബോണസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഓണം പ്രമാണിച്ചു സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കും ബോണസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. തിങ്കളാഴ്ച ആണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കു 4000 രൂപയാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ ബോണസ് തുക .ഓണം ബോണസ് തുകയ്ക്ക് അർഹരല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക്‌ 2750 രൂപയാണ് ബോണസ് തുകയായി സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കേരള ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. സർവീസ് പെൻഷൻ കാർക്കും കോണ്ട്രിബൂട്ടറി ജീവനക്കാർക്കും സ്പെഷ്യൽ ഫെസ്റ്റിവൽ തുകയായി 1000 രൂപ നൽകും.

എല്ലാ സംസ്ഥാന മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്കും 20000 രുപ ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസിനു അർഹത ഉണ്ട്. പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻറ് ജീവനക്കാർക്ക് 6000 രൂപ ശമ്പള അഡ്വാൻസ് ലഭിക്കും എന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അറിയിച്ചു.

13 ലക്ഷം വരുന്ന സർക്കാർ ജീവനകർക്കാണ് ഈ ഓണം ബോണസ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. സർക്കാർ ഓണം പ്രമാണിച്ചു പ്രേത്യേക ധന സഹായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം ആയിട്ടാണ് ഈ ബോണസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. 2 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ആണ് ഇപ്പോൾ കേരളം ഓണം ആഘോഷങ്ങളിൽ സജ്ജീവം ആകുന്നത്. എല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ആണ് ഓണം ആഘോഷിക്കാനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.

: ഇത്തവണ ഓണം ബോണസ് അഡ്വാൻസ് തുകയായി 20000 രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. ഇത് മാസം തോറും പിന്നീട് അവരുടെ അവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും.2021 ൽ 15000 രൂപയാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അഡ്വാൻസ് തുകയായി നൽകിയിരുന്നത്. ഈ വർഷം 5000 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻറ് ജീവനക്കാർക്കും അഡ്വാൻസ് തുകയായി ലഭിക്കുക 6000 രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെകാൾ 1000 രൂപ കൂടുതൽ ആണ് ഇത്തവണ ഇവർക്കും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്
 എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ വലക്കുന്നത് വായ്‌പ്പാ എടുക്കാൻ ഉള്ള പരിധി ആണ്.കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വായ്‌പ്പാ എടുക്കാൻ ഉള്ള പരിധി 17936 കോടി രൂപ ആണ്. അതേസമയം 3000 കോടി രൂപ വരെ കടം എടുത്താണ് ഈ തവണ ജീവനക്കാർക്ക് ബോണസ് തുക നല്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights