പഠിക്കണ്ടേ? വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു കാരണത്താലും മാറ്റിനിർത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നായി ലോകം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യസത്തിനുള്ള ചെലവുകളും അനുദിനം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രതിവർഷം വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകളിൽ 15 ശതമാനത്തോളം വർധനവ് സംഭവിക്കുന്നുവെന്നാണ്. അതായത്, 15 വർഷം മുൻപ് 2.5 ലക്ഷമായിരുന്ന എംബിഎ കോഴ്സിന്റെ ചെലവ് ഇന്ന് 20 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ പ്രസക്തി. കോഴ്സ് ഫീസിന് പുറമെ പരീക്ഷ ഫീസടക്കമുള്ള മറ്റ് ചെലവുകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കികൊണ്ട് വിദ്യഭ്യാസ വായ്പ പരിഗണിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ.

വായ്പ തുകയും ഭാവി വരുമാനവും: ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാതയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വരുമാനം വിലയിരുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൊത്തം വായ്പ തുകയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരിയറിന്റെ വരുമാന സാധ്യത എത്രയായിരിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ചുള്ള തുക നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തിരിച്ചടവ് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികഭാരം അധികമാകാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

പലിശ നിരക്കുകളും തിരിച്ചടവ് നിബന്ധനകളും: വിവിധ വായ്പക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പലിശ നിരക്കുകളും തിരിച്ചടവ് നിബന്ധനകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. സ്ഥിരമായ പലിശനിരക്കുകൾ, വരുമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തിരിച്ചടവ് പദ്ധതികൾ, വായ്പാ മാപ്പ് ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ സ്വകാര്യ വായ്പകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഫെഡറൽ വായ്പകൾ സാധാരണയായി കൂടുതൽ അനുകൂലമായ നിബന്ധനകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ നിബന്ധനകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ വായ്പ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും തിരിച്ചടവ് സമയത്ത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ബജറ്റിംഗും സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണവും: നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്തും അതിനുശേഷവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനവും ചെലവുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക ബജറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക. വായ്പാ പേയ്‌മെന്റുകൾ, ജീവിതച്ചെലവുകൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം ബജറ്റ്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ, വായ്പയെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വായ്പ തിരിച്ചടവുകൾ സുഖകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും

 

 

Verified by MonsterInsights