അവകാശികളില്ലാതെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ: 100 ദിവസം; ടോപ് 100 നിക്ഷേപങ്ങൾ അവകാശികളിലേക്ക്