സിബിഎസ്ഇയിൽ അനദ്ധ്യാപക തസ്തികകളിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ; രാജ്യത്തെവിടെയും നിയമനം.

വിവിധ അനദ്ധ്യാപക തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് സിബിഎസ്ഇ. അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ നടത്തുന്ന പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെയാകും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

രാജ്യത്തെവിടെയും നിയമനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ ഓൺലൈൻ മുഖേന മാത്രമാണ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 12-മുതൽ താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഏപ്രിൽ 11 വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനാകുക. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് https://www.cbse.gov.in/newsite/recruitment.html എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി(അഡ്മിനിസട്രേഷൻ), അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി (അക്കാദമിക്ക്), അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ( സ്‌കിൽ എഡ്യുക്കേഷൻ), അസിസ്റ്റന്റ്
സെക്രട്ടറി (ട്രെയിനിംഗ്), അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസർ, ജൂനിയർ എൻജിനിയർ, ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫീസർ, അക്കൗണ്ടന്റ്, ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights